Welcome

“Jeg er nær når jeg skaper”

Jeg er en norsk/samisk kvinne født og oppvokst i Trondheim.

Jeg er opptatt av kvinners styrke og samtidige sårbarhet i alle rollene vi som kvinner kan påta oss, og som vi tror kreves av oss for å passe inn i dagens samfunn og i relasjoner vi har.

Jeg streber etter å male fram en stemning / følelse i alle disse ansiktene og kroppene til disse kvinnene som dukker opp for meg. Uttrykkene svever mellom klassisk, figurativ naturalisme uten helt å være det, til mer abstrakt, fargerik impresjonisme.  Jeg har en koloristisk tilnærming for å forsterke uttrykket og meningen i mange av bildene mine.

På grunn av min samiske arv, ønsker jeg, og prøver jeg å trekke elementer og symbolikk fra min bakgrunn inn i bildeuttrykkene mine, enten det gjelder fargebruk eller motivvalg .

Naturen betyr mye for meg, og er en av grunnpilarene for mitt velbefinnende. Jeg kan ha perioder hvor jeg bare er oppslukt av å male, men lengselen etter å bruke naturen som et healende redskap er alltid nærværende. Av og til elsker jeg å male den slik som jeg opplever og ser den, da blir det som en rekreasjon under maleprosessen også.

“I’m present when I create”

I´m a Norwegian/ Sami woman born in Trondheim.

In my artworks I take interest in women’s strength and simultaneous vulnerability in all the roles we can take on, and which we believe are required of us, to fit into today’s society and in the relationships we have.

I strive to paint a mood / feeling in all the faces and bodies of the women that appear to me. The expressions hover between classical, figurative naturalism without being completely so, to more abstract colorful impressionism. I have a coloristic approach to enhance the expression and meaning in many of my pictures.

Due to my Sami origin , I want to implement more elements and symbolism from my heritage into my pictorial expressions. It may show in my use of color or choise of motives.

Nature means a lot to me, and is one of the cornerstones of my well-being. I may have periods where I am just engrossed in painting, but the longing to use nature as a healing tool is always present. I sometimes love to paint it the way I experience and see it, then it becomes like a recreation during the painting process as well.